YOUR
PROSPEROUS
WAY

Công ty thành viên

HAI PHONG

DLH VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Add:9th Fl, VietUc Bldg, No.2 Lot 16D, Trung Hanh 5 Str., Hai An Dist., Hai Phong City, Vietnam

Tel : +84 2253 722 766

 

DLH TRANSPORT COMPANY LIMITED

Add:9th Fl, VietUc Bldg, No.2 Lot 16D, Trung Hanh 5 Str., Hai An Dist., Hai Phong City, Vietnam

Tel : +84 2253 722 769

HAI DUONG

DLH INDUSTRIAL LIME JOINT STOCK
COMPANY


Add : Lot20, Phu Thu Industrial Zone, Kinh Mon Dist., Hai Duong Province, Vietnam

 

HA NAM

THANH SON MINING COMPANY LIMITED

Add: Tan Son ward, Kim Bang district, Ha Nam province, Viet Nam

HOANG NGUYEN COMPANY LIMITED

Add: Hong Son town, Thanh Son ward, Kim Bang district, Ha Nam province, Viet Nam

TP. HO CHI MINH

DLH SAI GON

Add :L20 - Khanh Hoi 1 Building, 360C Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, HCM City, Vietnam.

+84 2253 722 766

DLH VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

  • Head office: Suite 901, Viet Uc building, 2 / 16D, Trung Hanh 5, Hai Phong, Vietnam.
  • Ho Chi Minh Brand: M20 - Khanh Hoi 1 Building, 360C Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, HCM City, Vietnam
  • Lime Factory: Block 20 Phu Thu industrial cluster, Phu Thu town, Kinh Mon district, Hai Duong, Viet Nam
  • Email: sales@dlhvn.com Phone: +84 2253 722 766